Ετικέτες » υποδείγματα δικογράφων

Ενημέρωση Για Κυκλοφορίες Εφημερίδων

Τις επόμενες εβδομάδες από Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013 έως και την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2013, θα υπάρξουν κάποιες ανωμαλίες στην έκδοση των εφημερίδων κυρίως λόγω των αργιών της Πρωτομαγιάς και του Πάσχα. Για την ομαλή καταχώρηση των  δημοσιεύσεών σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε σχετικά από εδώ. Σε κάθε περίπτωση που από λάθος επιλεχθεί ημερομηνία που δεν θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα που επιλέξατε, η δημοσίευσή σας θα προωθηθεί για την επόμενη διαθέσιμη προς κυκλοφορία ημερομηνία, ενώ θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο e-mail σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του publees.com

Ανακοινώσεις!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

(δειγμα για δημοσιευση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν …………… έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία τ………………………, πληρεξουσίας δικηγόρου της εις Αυλώνα Αττικής (ΒΙΠΑ Αυλώνας – θέσις Ντράσεζα) εδρευούσης Ανωνύμου  Eταιρείας με την επωνυμία «……………………………….» νομίμως εκπροσωπουμένη, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Αθηνών για τον………… ….., έμπορον, πρώην κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ………. αρ. … ή οδός …….αριθμ….. και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16.9.2009 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των ευρώ 6.000 εντόκως νομίμως από της επομένης της 4ης Δεκεμβρίου 2007 κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ……… και χρονολογία κατάθεσης 18.9.2009, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 6η Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμ. πιν. Α-12. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμε να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται και ήδη με την μετ’ αναβολήν δικάσιμον της 19ης Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9η π.μ.Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ………………..

Μην χάνετε χρόνο σε τηλεφωνήματα και άσκοπα πήγαινε-έλα σε εφημερίδες! Συγκρίνετε πόσο κοστίζει το κείμενο σας σε όλες της εφημερίδες και δημοσιεύστε τα δικόγραφα σας μέσω του publees.com. Πιο εύκολα από ποτέ!

|Δημοσίευση δικογράφων μέσω internet σε εφημερίδες|

υποδειγμα δικογραφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

(δειγμα για δημοσιευση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Με τις υπ’ αριθ. ……./22-12-10 και ……./22-12-10 εκθέσεις μου επίδοσης επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς την υπ’ αριθ. 416/10 έκθεση περιγραφής και εκτίμησης επικοίνου ακινήτου και την υπ’ αριθ. 12 επιπλέον λέξεις

υποδειγμα δικογραφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

(δειγμα για δημοσιευση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με τις αριθμ. …….Β, ………Β,……./3.12.2010 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου ……… κ……………..,με παραγγελία μου ως πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας ………………… το γένος …………., κατοίκου ……………., επιδόθηκε αντιστοίχως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών …………, για τους: 1) ……………..του…………, κάτοικο ……………….., 2)……………………..,κάτοικο, 3) …………….του …………συζ………, πρώην κάτοικο …………. και νυν αγνώστου διαμονής, η αριθ. …../2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου …….., η οποία αναγνωρίζει στο πρόσωπο της ενάγουσας τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία του τμήματος Α έκτασης 1.500 τ.μ. με στοιχεία γωνιών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, όπως αυτό φαίνεται στο από 18.12.1997 συνημμένο στην ένδικη αγωγή σχεδιάγραμμα του Αρχιτ. Μηχανικού ………….., ενός αγρού που βρίσκεται στην Κρεμαστή Ρόδου, συνολικής έκτασης …. τ.μ. με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 12 γαιών Κρεμαστής, Φύλλο 124, μερίδα …….και Φάκελλος…….. του Κτηματολογίου Ρόδου, νομικής φύσης «αρζίμιρί» και ήδη «μουλκ» μετά τη δημοσίευση του Ν. 2100/52.Ρόδος 21.12.2010 Η Πληρεξούσια Δικιγήρος ………………………

Μην χάνετε χρόνο σε τηλεφωνήματα και άσκοπα πήγαινε-έλα σε εφημερίδες! Συγκρίνετε πόσο κοστίζει το κείμενο σας σε όλες της εφημερίδες και δημοσιεύστε τα δικόγραφα σας μέσω του publees.com. Πιο εύκολα από ποτέ!

|Δημοσίευση δικογράφων μέσω internet σε εφημερίδες|

υποδειγμα δικογραφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

(δειγμα για δημοσιευση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. ……./1.12.2010 έκθεση επιδόσεως μου επιδόθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης κ. …………… για τον ………….του ………… και της………, πρώην κάτοικο Θεσ/νίκης Ν. Ρυσίου Δήμου Θέρμης, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 και ήδη αγνώστου διαμονής την υπ’ αριθμ…./2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ επισπεύσει της ………………… του ………… συζ. ………………….., κατοίκους Θεσ/νίκης, οδός ……………….. προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.Θεσσαλονίκη, 6.12.2010 Η Δικαστική Επιμελήτρια ………………….

Μην χάνετε χρόνο σε τηλεφωνήματα και άσκοπα πήγαινε-έλα σε εφημερίδες! Συγκρίνετε πόσο κοστίζει το κείμενο σας σε όλες της εφημερίδες και δημοσιεύστε τα δικόγραφα σας μέσω του publees.com. Πιο εύκολα από ποτέ!

|Δημοσίευση δικογράφων μέσω internet σε εφημερίδες|

υποδειγμα δικογραφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (2)

(δειγμα για δημοσιευση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………/24-11-2010 Εκθέσεως επιδόσεώς μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου …….. κ. …………….., που ενεργεί ως πληρεξούσιος του …………………. 8 επιπλέον λέξεις

υποδειγμα δικογραφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Ορεστιάδας ………………………….. επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας για τον πρώην κάτοικο Ορεστιάδας και ήδη αγνώστου διαμονής, …………………… του ………….. και της …………….., επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως …………………. και από ……………… αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, της ………………… συζ. …………….. το γένος …………….. και …………………, κατοίκου Ορεστιάδας, κατά του ως άνω εναγομένου, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 2α Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται.
Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. ………………… έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ……………….. Ορεστιάδα 30 Αυγούστου 2010 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ………………………………

Μην χάνετε χρόνο σε τηλεφωνήματα και άσκοπα πήγαινε-έλα σε εφημερίδες! Συγκρίνετε πόσο κοστίζει το κείμενο σας σε όλες της εφημερίδες και δημοσιεύστε τα δικόγραφα σας μέσω του publees.com. Πιο εύκολα από ποτέ!

|Δημοσίευση δικογράφων μέσω internet σε εφημερίδες|

υποδειγμα δικογραφου