Ετικέτες » ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ & ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η «κοινωνία αξιών» έχει αναφερθεί πολλάκις στην διάκριση μεταξύ των ζωνών εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων στη θάλασσα.

Το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει, είναι σε ποιες από αυτές μπορεί να γίνει η μονομερής οριοθέτησή τους από εμάς και σε ποιες μετά από διαπραγμάτευση με τους κοντινούς και περιφερειακούς γείτονές μας (Τουρκία, Αλβανία, Ιταλία, Αίγυπτο, Κύπρο).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συνεκτιμώντας τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, τους περιορισμούς, τις δυνατότητές μας και τις μέχρι τώρα πολιτικές μας, τις διεθνείς συγκυρίες, έχουμε προτείνει τα παρακάτω για άμεση εφαρμογή, τα οποία επεκτείνουν την εθνική κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα:

1. Να χαραχθούν ευθείες γραμμές βάσης σε όλη τη χώρα (η μέτρηση της αιγιαλίτιδας ζώνης των 6 νμλ από αυτή και μόνο την βάση μέτρησης, εκτιμάται ότι θα αυξήσει το χώρο εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο κατά 5% και ακόμη περισσότερο σε όλες τις θάλασσές μας)

2. Να εγκαθιδρύσουμε συνορεύουσα ζώνη 24 νμλ για λόγους ελέγχου, αστυνόμευσης, παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κλπ. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας (που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ) και οι απαιτήσεις για έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, ήταν και εξακολουθούν να είναι χρυσή ευκαιρία γι΄αυτό.

3. Μπορεί επίσης να εγκαθιδρυθεί και αρχαιολογική ζώνη εντός αυτής, για προστασία και ανέλκυση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο βυθό.

4. Ζώνη αλιείας: μπορεί να ορισθεί πέραν του εύρους των χωρικών μας υδάτων των 6 νμλ και μέχρι τα 12 νμλ, που είναι το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ

• Γραμμή βάσης:
Νοείται η ακτογραμμή που δημιουργείται με βάση την κατώτατη στάθμη των υδάτων , όπως αυτή σημειώνεται σε χάρτες μεγάλης κλίμακας, η οποία και τυγχάνει επίσημης αναγνώρισης από το παράκτιο κράτος.

• Οι ευθείες γραμμές βάσης:
Είναι ευθείες γραμμές που χαράζονται όπου η ακτογραμμή εμφανίζει εσοχές ή εξοχές ή υπάρχει κάποια ομάδα νησίδων που γειτνιάζει άμεσα με την ακτή. Τηρούνται, βέβαια ορισμένες προϋποθέσεις κατά τη χάραξη αυτών, όπως το άνοιγμα του όρμου που χαράσσεται μία ευθεία γραμμή βάσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 24 νμλ και ότι οι ευθείες βάσεις δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν σημαντικά και εμφανώς από τη γενική κατεύθυνση της ακτής.

• Η αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα:
Είναι ζώνη εθνικής κυριαρχίας (πλήρη δικαιώματα κυριαρχίας όπως το έδαφος της χώρας) και μπορεί να εκταθεί μέχρι και 12 νμλ.

• Η υφαλοκρηπίδα:
Είναι ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων μέχρι τα 200 νμλ.(σε ορισμένες περιπτώσεις – όχι στη χώρα μας – μπορεί να εκταθεί και περισσότερο). Η χώρα στη ζώνη αυτή έχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του βυθού και του υπεδάφους του. Τα περισσότερα κράτη διεκδικούν δικαιώματα για τους ζώντες και μη ζώντες πόρους του βυθού μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια , αλλά και παραπέρα στις περιπτώσεις εκείνες που το Υφαλοπλαίσιο εκτείνεται πέραν του ορίου αυτού.

• Η ΑΟΖ:
Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και έχει έκταση μέχρι 200 νμλ (στην ουσία κατέληξε να ταυτίζεται με την έκταση της υφαλοκρηπίδας). Στη ζώνη αυτή η χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης (αλιεύματα κλπ) όλης της θαλάσσια στήλης, του βυθού και του υπεδάφους του.
Μπορεί σε αυτήν να βάζει πλατφόρμες άντλησης και τεχνητές κατασκευές και νησίδες με ζώνη ασφαλείας γύρω από αυτές μέχρι 500 μέτρων.
Μέχρι το παράκτιο κράτος να προβεί στη διακήρυξη αυτή, δεν έχει δικαιώματα επί της ΑΟΖ, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στο καθεστώς της Υφαλοκρηπίδας, όπου τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους προϋπάρχουν και υφίστανται αυτοδικαίως, δίχως να απαιτείται οποιαδήποτε επίσημη διατύπωση, ισχύουν δηλαδή ipso facto et ab initio.

• Η ΑΟΖ είναι μία πολυλειτουργική ζώνη σε αντίθεση με τις μονολειτουργικές ζώνες των παράκτιων κρατών, όπως η συνορεύουσα ζώνη, η ζώνη αλιείας και η υφαλοκρηπίδα Περιλαμβάνει επίσης την θαλάσσια επιστημονική έρευνα και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προκύπτουν επίσης και άλλα δικαιώματα εντός της ΑΟΖ τα οποία απορρέουν από άλλα καθεστώτα, όπως είναι και τα δικαιώματα της συνεχούς καταδίωξης.

• Συνορεύουσα ζώνη:
Είναι μία θαλάσσια ζώνη που μπορεί να εκταθεί μέχρι τα 24 νμλ από τις γραμμές βάσεως και μπορεί να εγκαθιδρυθεί από τη χώρα για λόγους ελέγχου, αστυνόμευσης, παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κλπ.
Μπορεί επίσης να εγκαθιδρυθεί και αρχαιολογική ζώνη εντός αυτής, για προστασία και ανέλκυση των αρχαιολογικών ευρημάτων στο βυθό.

κοινωνια αξιων

When the music changes, so does the dance

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” — Leo Tolstoy

«Ο καθένας σκέφτεται να αλλάξει τον κόσμο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται να αλλάξει τον εαυτό του.»

213 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Two seeds .... Seize the day!

 

Two seeds lay side by side in the fertile soil.

The first seed said, “I want to grow!

I want to send my roots deep into the soil beneath me, and thrust my sprouts through the earth’s crust above me … I want to unfurl my tender buds like banners to announce the arrival of spring … I want to feel the warmth of the sun on my face and the blessing of the morning dew on my petals!” 121 επιπλέον λέξεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Why Are Some People Snobs?

.

Snobbery, said Joseph Epstein, ‘is the desire for what divides men and the inability to value what unites them.’


Ο σνομπισμός, όπως δήλωσε ο Joseph Epstein, είναι η επιθυμία για αυτό που διαιρεί τους ανθρώπους και η αδυναμία να εκτιμηθεί τι τους ενώνει.
16 επιπλέον λέξεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Inspiring view of Earth...

“I thought at one point, if you could be up in heaven,
this is how you would see the planet.
And then I dwelled on that and said, no, it’s more beautiful than that.

26 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

What It Means To Be Greek

.

To be Greek is not only syrtaki and Zorbas ….

Being Greek means being the best possible person you can be

1. “ being part of something that is bigger myself, and having a huge support system.»

374 επιπλέον λέξεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ