Ετικέτες » ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2014)

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Ἀνα­κο­μιδὴ τῶν λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. ᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσήφ, ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· Γε­ωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797).

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2014)

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

Ἀνα­κο­μιδὴ τῶν λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. ᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσήφ, ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· Γε­ωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797)..

 Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (2/11/14)

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2014)

 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ.

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδιφόρου

καὶ Ἀνεμποδίστου μαρτύρων.῏

῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2014)

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ.

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδιφόρου

καὶ Ἀνεμποδίστου μαρτύρων.῏

῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/11/14)

 

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (2014)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων·

Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τρίτη

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων·

Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ