Ετικέτες » ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),
῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305).

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),
῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305).
Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/14)

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος διακόνου (†408-410) καὶ Εὐπραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

† ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπερ­αγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος δια­κόνου (†408-410) καὶ Εὐ­πραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κων­σταν­τι­νουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

†ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/14)

 

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 2014

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
+ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ